Chemická ochrana dřeva

  Chemická ochrana působí jenom preventivně. Protože houby prorůstají dřevo do hloubky, nelze je chemicky likvidovat. (Plísně lze chemicky odstranit – vhodné přípravky jsou Fungispray Super, Sanop Alfa, Super. Savo působí jenom krátkodobě). Chemické přípravky jsou kontaktní a požerové jedy. Proto nepůsobí na larvy ukryté ve dřevě. Po aplikaci "chemie" se zdánlivě dlouho nic neděje. Chemie zafunguje až při kontaktu a konzumaci spotřebitelem – dospělým broukem, který opustí úkryt. To podle délky vývojového cyklu dřevokazů může trvat dost dlouho. Chemické přípravky ničí i vajíčka a larvy pokud jsou těsně pod povrchem.

  Dřevo zbarvující houby nezhoršují mechanické vlastnosti dřeva, avšak mohou urychlovat napadení dřevokaznými houbami. Pro krátkodobou, ochranu, nejvýše 3 měsíce, pořezaného dřeva s vlhkostí vyšší než 30% používá Bochemit Bluestop, Lignofix Blue S a Z. Je-li vlhkosti nižší než 30% používají se přípravky s typovým označením P.   

  Aplikace mikrovlnné technologie, plynování, gamma záření a termosanace nemají preventivní účinky. Proto je nutno zásah doplnit chemickým útokem, aby nedocházelo k opakovanému napadení dřevokazy. Je důležité vybrat správný přípravek. Vhodný ochrannný prostředek proti biotickým škůdcům a vlivům prostředí lze určit podle jeho typového označení:

Fa: proti houbám Ascomycetes (měkká hniloba),
Fb: proti houbám Basidiomycetes (dřevokazné houby),
B: proti dřevozbarvujícím houbám,
P: proti plísním,
Ip: prevence proti hmyzu,
Ii: likvidační intenzivní účinek proti hmyzu,
O: protipožární vlastnosti,
K: inhibitor chemické koroze,
Z: ochrana proti fyziologickým změnám,
D: ochrana proti povětrnostním vlivům,
v: látka je ze dřeva vyluhovatelná vodou (1. a 2. třída ohrožení),
n: látka je ze dřeva vodou nevyluhovatelná (3. a 4. třída ohrožení),
1: interiér, pod střechou,
2: bez styku se zemí, možné přechodné zvlhnutí,
3: vystaveno vlivu povětrnosti, ale bez přímého a trvalého styku se zemí,
4: dřevo ve styku se zemí a sladkou vodou,
5: dřevo v trvalém a přímém styku se slanou vodou,
S: povrchový způsob aplikace (nátěr, nástřik),
P: huboký způsob aplikace (tlaková impregnace, máčení),
SP: oba způsoby aplikace.

Zdravotní a hygienická nezávadnost:

1: Dřevo smí přijít do styku s potravinami a pitnou vodou.
2: možný pravidelný styk člověka s přípravkem (obytné místnosti),
3: je možný občasný styk člověka s přípravkem (stavební konstrukce mimo obytné místnosti).
4: styk člověka možný jenom vyjímečně (šindele, venkovní konstrukce).
5: styk člověka je prakticky vyloučen (železniční pražce, sloupy).

Příklady použití chemickách přípravků:

Třída ohrožení 1: Interiér s vlhkostí pod 20%. Stačí chemická ochrana jenom proti dřevokaznému hmyzu. Označení vhodného přestředku: Ip, v.

Třída ohrožení 2: Interiér krátkodobě s vlhkostí nad 20%. Doporučena ochrana proti hmyzu, houbám a plísním. Možno použít i vyluhovatelné přípravky. Označení vhodného přípravku: Fb, P, Ip, v.

Třída ohrožení 3:  Interiér nebo exteriér často s vlhkostí nad 20%. Nutná ochrana proti hmyzu, houbám a plísním. Doporučuje se použít nevyluhovatelné přípravky. Označení vhodného přípravku: Fb, B, P, Ip, n.

Třída ohrožení 4: Trvalý kontakt se zemí a vodou, trvale nad 20% vlhkosti. Doporučuje se ochrana proti hmyzu, houbám a plísním. (včetně třídy Ascomycetes). je nutné použít jenom nevyluhovatelné přípravky. Označení vhodného přípravku: Fa, Fb, B, P,Ip, n.

Nové dřevo je potřeba před zabudováním v prostředí třídy 4 chránít tlakovou impregnací nebo alespoň dlouhodobým máčením. Nátěr nebo postřik není dostatečně účinný.

Některé ochranné chemické prostředky:

Bochemit QB Bochemie a.s. Bohumín,
Bochemit Plus I Bochemie a.s. Bohumín,
Bochemit Optimal Forte Bochemie a.s. Bohumín,
Bochemit Forte Profi Bochemie a.s. Bohumín,
Bochemit Bluestop Bochemie a.s. Bohumín,
Bochemit Antiflash Bochemie a.s. Bohumín,
Lignofix E-profi Stachema CZ s.r.o. Kolín,
Lignofix Super Stachema CZ s.r.o. Kolín,
Lignofix OH Stachema CZ s.r.o. Kolín,
Lignofix OHF Stachema CZ s.r.o. Kolín, (s příměsí fermeže)
Duopen ex Krkonošské vápenky


      Chemické prostředky se dělí na dva základní typy: ředitelné vodou a olejová s organickými rozpouštědly. Olejová se neředí, jsou bezbarvá (povrch dřeva po jejich použití ztmavne). Aplikují se na suché dřevo. Výhodou je, že pronikají do větší hloubky než vodou ředitelná. Vodou ředitelné přípravky je možné použít i na dřevo s vyšší vlhkostí.

   V interiérech se nátěr obvykle provádí jednou až dvakrát v závislosti na povrchu dřeva, venku dvakrát až třikrát. Podle třídy ohrožení, výrobce uvádí účinnost ochrany, až po dobu životnosti stavby (Podrobnosti najdete v návodu nebo typovém listu výrobku). Ochranné nátěry jsou kontaktním a požerovým jedem. Proto nepůsobí na larvy ukryté ve dřevu ihned. K úhynu dojde až po styku s ochranným prostředkem. To může trvat několik týdnů až let. Výjimkou je Lignofix Super, který zahubí i larvy v chodbičkách těsně pod povrchem dřeva. Důkladnou pozornost je nutno věnovat výsušným trhlinám, kam dřevokazi kladou vajíčka. Doporučuje se jednou za dva roky výsušné trhliny přestříkat. 

   Účinná je tlaková inpregnace prováděná ve speciálních tlakových nádobách. Poněkd hůře na tom je dlouhodobé máčení dřeva tzv. polohloubková impregnace. Nejdostupnější povrchové ošetření nátěrem nebo postřikem je nejméně účinné. Používá si i tlaková impregnace do vyvrtaných otvorů. Tato metoda je problematická u staršího dřeva, protože  se "trhá" a buněčné stěny jsou pro prostup ochranného prostředku již uzavřené.    

   Pokud vás ruší hlučná činnost larev tesaříka krového, například v ložnici, a nechcete čekat, až se dohryzají k ošetřenému dřevu, pomůže mikrovlnné záření.

   Aby bylo možné rozpoznat  již ošetřené plochy, je do přípavků přídávaná barva, zelená nebo hnědá. Intenzita zbarvení nevypovídá nic o účinnosti nátěru, slouží pouze ke kontrole. Pro interiéry se používají bezbarvé roztoky. Před nátěrem je nutné povrch dřeva očistit, především odstranit škůdci poškozené části. To mimo jiné umožní dobře kontrolovat účinnosti zásahu. Obvyklý způsob aplikace je nátěr štětcem nebo stříkací pistolí. Obzvláště pří stříkání je potřeba být opatrný. Kapičky roztoku jsou při vdechnutí hodně dráždivé. Též je potřeba chránit pokošku a především oči před zasažením. Potraviny se nesmí dostat do přímého styku s chemicky ošetřenými plochami.
   Pokud se chemicky ošetřují například krokve, na kterých je položená ochranná hydroizolační folie, je nutno volit typ chemického přípravku s ohledem na použitou folii. Při použití nevhodného chem. přípravku by mohlo dojít ke znehodnocení folie. Více informací viz manuály výrobců. Chemický přípravek obvykle po zaschnutí není pro folie nebezpečný.

   "Chemický" útok je vhodné provést těsně před rojením nebo v jeho průběhu, kdy jsou dřevokazi nejzranitelnější, protože nejsou chráněni dřevem. Zasáhne se letošní generace i nakladená vajíčka.

   Objevují se názory: "Brouci se po chemii spravují. Postříkal jsem je a oni chroustají dál." I roztoky označené za likvidační proniknou do hloubky asi 0,3 mm.Dřevokazi uvelebení ve větší hloubce jsou zasaženi až po vylíhnutí a kontaktu s ošetřeným dřevem. To, v závislosti na délce životního cyklu, může trvat i několik let.

   Jde to i bez "chemie", píšou na stánkách: http://www.starozitny.cz/clanek/prvni_pomoc__cervotoc starožitníci. Jak jsem koupil, prodávám! V minulosti se používal nátěr volskou krví, máčení v močůvce a hnoji. Na starých krovech se můžete setkat i s protipožárními nátěry z druhé světové války. jEJICH, nejspíš nezamýšlený důsledek, je díky změně Ph faktoru, ochrana před biotickými škůdci.

Při rozsáhlém napadení v těžko přístupných prostorách (věže, velké krovové konstrukce) je vhodná termosanace.

POZNÁMKA:

Bochemit Optimal Forte je kapalný přípravek určený pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu. Současně má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze dřeva působením povětrnostních podmínek. V závislosti na použití (exteriér, interiér, nátěr, postřik nebo máčení) se ředí v poměru 1:6 – 1:19.

Bochemit QB je kapalný přípravek určený pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu. Podle typu uživatelů se dále dělí na Bochemit QB Hobby a Bochemit QB Profi.

Bochemit Plus I je koncentrát určený k likvidaci dřevokaznému hmyzu ve všech jeho vývojových stádiích (vajíčko, larva, kukla, dospělý jedinec v napadeném dřevě. Přípravek dále slouží k následné preventivní ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu.

Bochemit Bluestop je koncentrát pro krátkodobou povrchovou ochranu surového řeziva při transportu a skladování s preventivním účinkem proti plísním a dřevozbarvujícím houbám způsobujícím zamodrání dřeva.

Bochemit Antiflash je koncentrát s trojí účinností. Snižuje reakci dřeva na oheň a současně působí preventivně proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Výčet výrobků řady Bochemit určených k ochraně dřeva není úplný. Podrobnosti najdete na stránkách Bochemie: http://www.bochemie.cz/cs/produkty-odvetvi/ochrana-dreva/vsechny-produkty

Dříve doporučované přidávání přípravku do omítek nebo malt se již neprovádí.

Lignofix se vyrábí ve více variantách. Nejpoužívanější jsou Lignofix Super, Top, Stabil, I-Profi a E-Profi.

Lignofix Super je vysoce koncentrovaný roztok s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu, houbám, včetně dřevomorky. Likvidační účinky má na dřevokazný hmyz. Znamená to, že Lignofix Super zahubí i larvy v chodbičkách těsně pod povrchem dřeva. V závislosti na použití se ředí v poměru až 1:19. Nevýhodou je vysoká cena přípravku.

Lignofix I Profi je prevencí proti dřevokaznému hmyzu, nikoliv houbám a plísním. Používá se v suchých prostorách.

Lignofix E Profi je prevencí proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Používá se v prostorách se zvýšenou vlhkostí.

Lignofix Stabil má obdobné použití jak Lignofix E Profi. Výrobce dovoluje vyšší poměr ředění (1:9) na omítku a zdivo.

Lignofix Top má podobné účinky jako Lignofix Super, avšak ředí se v nižším poměru.

Nespoléhejte jenom na údaje  prodejců. Na některých webových stránkách jsou chyby. Například je chybně uvedeno ředění přípravku. Chyby mohu mít i na své stránce. Směrodatný je návod výrobce na obalu nebo údaje v technických listech výrobků. Pokud jste na pochybách, který přípravek a jak použít, kontaktujte přímo výrobce.

Do omítek, malt a malířských barev lze proti plísním a houbám preventivně použít Lignofix E Profi. Nelze vyloučit nižší účinnost vlivem chemických reakcí některých složek přípravku. U jiných přípravků je nutné si ověřit vhodnost u výrobce. Někteří přidávání "chemie" do stavebních hmot  nedoporučují.

Výčet chemických výrobků řady Lignofix není úplný. Podrobnosti najdete na stránkách Stachemy: http://www.stachema.cz/produkty/ochrana-dreva:c3/